Advertisements
Advertisements

Ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giê-su. Thương ôi Con Đức Chúa Trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó cho đến chết vì tội thiên hạ

THỨ NHẤT

Thứ Nhất thì ngắm: khi Đức Chúa Giê-su đã đến ngày dọn mình chịu nạn mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giu-đa là đầy tớ, Đức Chúa Giê-su đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành. Ma quỷ giục lòng nó bán Đức Chúa Giê-su cho quân Giu-dêu ba mươi đồng bạc. Vậy Đức Chúa Giê-su thương thiên hạ toan liều mình chịu chết thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giê – ru – sa – lem là kẻ trợ nước Giu – đê – a. Song le trước khi chịu nạn thì đêm ấy, Đức Chúa Giê-su lấy nước mà quỳ xuống rửa chân cho các đầy tớ cả cùng rửa chân thằng Giuđa với, chẳng những nước không cùng lấy nước mắt rửa chân nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình mất. Đoạn Đức Chúa Giê-su truyền phép Thánh thể cho thiên hạ mà nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng đội ơn Đức Chúa Giê-su đã truyền phép thịt máu mình cho chúng tôi. Lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn, chớ bắt chước thằng Giu-đa bán Đức Chúa Giê-su làm vậy, Amen.

THỨ HAI

Thứ Hai thì ngắm: Khi Đức Chúa Giê-su đên ấy thấy tội thiên hạ cùng thằng Giu-đa phải sa hoả ngục cùng kẻ ngày sau theo nó thì Đức Chúa Giê-su lo buồn sầu não liền vào một vườn làng ấy gọi là Giệt – si – ma – ni, thì chọn ba đầy tớ đi cùng: Một là ông thánh Phê-rô, hai là ông thánh Gia-cô-bê, ba là ông thánh Gio-an. Thì Đức Chúa Giê-su sấp mình xuống đất cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần. Đang khi cầu nguyện thì Đức Chúa Cha sai một Thiên thần yên ủi Đức Chúa Giê-su vào chịu nạn cho cả và loài người ta được khỏi tội. Đoạn Đức Chúa Giê-su lo lắm, cho nên nhọc cả và mình những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su lo buồn vì chúng tôi. Xin dốc lòng chừa mọi tội làm cho Đức Chúa Giê-su lo buồn làm vậy, Amen.

THỨ BA

Thứ Ba thì ngắm: Khi Đức Chúa Giê-su đã biết thằng Giu-đa cùng các quan dữ đã đến gần thì Đức Chúa Giê-su ra rước nó. Bấy giờ thằng Giu-đa giả chước đến hôn mặt Đức Chúa Giê-su mà Người đã biết lòng nó độc thì nhịn mà chào nó. Đoạn liền hỏi các quan dữ rằng: “Bay đi tìm ai”, nó thưa rằng: “Chúng ta đi tìm Giê-su Na – za – ret”. Bấy giờ Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Này ta” nó liền ngã ra hết. Đoạn Đức Chúa Giê-su cho nó đứng dậy mà lại hỏi như khi trước. Nó lại thưa như vậy thì Người mới phó mình cho nó bắt. Khi ấy ông thánh Phêrô chém đứt tai một đầy tớ Thầy cả Giu-dêu mà Đức Chúa Giê-su quở ông thành Phêrô cùng chữa tai thằng ấy cho đã. Bấy giờ, quân dữ lấy lòi tói sắt cùng giây da mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giê-su cùng đấm miệng ba mươi lần mà lôi đi. Đêm ấy Người ngã xuống đất bẩy lần mà quân dữ đạp dậy, có kẻ lấy lọng gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc khoa trước mặt lại châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa đến sông thì nó đi trên cầu mà dòng dây bắt Đức Chúa Giê-su lội dưới sông lạnh lẽo giá rét.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su xưa chịu khó vì chúng tôi. Xin mở giây là tội buộc linh hồn chúng tôi, Amen.

THỨ BỐN

Thứ Bốn thị ngắm: Khi quân dữ nộp Đức Chúa Giê-su cho An-nát là cha vợ Cai-pha làm thầy cả Giu-dêu mà Đức Chúa Giê-su chịu nhiều sự khốn khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Cai – pha. Bấy giờ, có mọt người các quan xỏ tay vào bao sắt mà vả ngang mặt Đức Chúa Giê-su trước mặt thiên hạ. Thầy cả Giu-dêu nghe thấy Đức Chúa Giê-su xưng ra mình là Con Đức Chúa Trời thì mắng rằng “ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy còn tìm chứng nào làm chi nữa mà chẳng giết đi cho rồi”. Đêm ấy quân dữ bắt trói cánh tay Đức Chúa Giê-su vào cột đá mà lấy khăn che mặt đoạn nhổ cùng giật tóc và râu Đức Chúa Giê-su, lại lấy roi cùng bên dưới giầy đi mà đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm bốn trăm lần. Đêm ấy, có kẻ hỏi ông thánh Phê-rô rằng: “Mày phải đầy tớ Giê-su chăng”. Ông thánh Phêrô liền sợ mà chối ba lần rằng: “Tôi chẳng biết người ấy là ai”. Đức Chúa Giê-su thương mà trở mặt ra xem ông thánh Phê-rô, bấy giờ người mới ăn năn tội ấy lắm, trở ra khóc lóc chẳng có khi đừng. Trọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền khóc lóc.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su. Xin cho chúng tôi mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giê-su ra, kẻo ngày nào chối chăng, Amen.

THỨ NĂM

Thứ Năm thì ngắm: Khi quân dữ sớm mai nộp Đức Chúa Giê-su cho quan trấn thủ tên là Phi- la- tô mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho thì Phi – la – tô phó Đức Chúa Giê-su cho mặc vua Hê- rô- đê xét. Mà Hê- rô – đê hỏi mọi lẽ, song le Đức Chúa Giê-su chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng: “Người này dại, nào biết gì mà nộp cho tao xét làm sao”, đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc rằng: “ Người dại thì mặc áo ấy mà đen về trả quan Phi – la – tô”. Khi còn đi dọc đàng thì quân ấy đánh Đức Chúa Giê-su cùng làm những sự xấu hổ. Phi – la- tô thấy Đức Chúa Giê-su thì thương. Vốn thói Giu-dêu đến gnày lễ cả thường tha một người tù, cùng có đứa trộm cướp giết người tên là Ba – ra – ba cầm đấy, thì Phi – la – tô hỏi dân rằng: “Một là Giê-su, hai là Ba- ra – ba, bay muốn tha ai”. Bấy giờ, nó thưa lên rằng: “Tha Ba – ra – ba, giết Giê-su mà chớ”.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su, xưa chịu xấu hổ vì chúng tôi. Xin cho chúng tôi được lòng kính mến Đức Chúa Giê-su trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giu-dêu yêu kẻ gian dữ mà bỏ mạch mọi sự lành làm chi, Amen.

THỨ SÁU

Thứ Sáu thì ngắm: Khi Phi – la – tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giê-su thì phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người thig khiến đánh Đức Chúa Giê-su cho đẹp lòng quân Giu-dêu. Bấy giờ, nó lột áo ra liền trói chân tay vào cột đá lấy ngành gai giây da cùng lòi tói sắt, đánh cả và mình Đức Chúa Giê-su dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt da xem thấy xương chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người ta nữa. Song le, bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương Đức Chúa Giê-su sốt, nó đánh nhọc mỏi tay nhưng mà trong lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ. Xin cho chúng tôi dốc lòng chừa tội, làm cho Đức Chúa Giê-su phải đòn làm vậy. Amen.

THỨ BẢY

Thứ Bảy thì ngắm: Khi quân dữ đã đánh Đức Chúa Giê-su đoạn, thì Người mặc áo vào mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi cho nên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Nó liền khiến Đức Chúa Giê-su mặc một áo đỏ đoạn lấy những gai khoanh tròn làm nén đóng vào đầu Đức Chúa Giê-su, bảy mươi hai cáo gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt dòng dòng. Nó liền khiến Người ngồi, đoạn quỳ xuống nhạo rằng: “Tâu vua Giu-dêu” cùng nhổ ngang mặt. Có đứa lấy dùi mà vả trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vả ngang mặt cho nên máu trong miệng chảy ra.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su là Chúa thật trời đất. Xin cho chúng tôi thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự, Amen.

THỨ TÁM

Thứ Tám thì ngắm: Khi Phi – la – tô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giê-su quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy cũng thương chăng thì Phi – la – tô đem Người lên noi cao trước mặt thiên hạ mà rằng: “Này là Người ấy”. Dân liền kêu lên rằng: “Đem đi, đem đi, đóng đanh nó vào cây thập giá”. Phi – la – tô lại rằng: “Tao đòng đanh Vua bay làm sao”. Dân thưa rằng: “Chúng tôi có một vua tên là Cê – ra –rê mà chớ”. Bấy giờ, Phi – la – tô thấy mất công, hãi dân cáo mình cùng vua chăng, thì phó Đức Chúa Giê-su cho dân đem đi giết.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su. Xin cho chúng tôi giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su cho đến trọn đời, chớ bắt chước quân Giu-dêu, chẳng nhìn Đức Chúa Giê-su làm vậy, Amen.

THỨ CHÍN

Thứ Chín thì ngắm: Khi quân Giu-dêu đóng cây Thánh Giá nặng lắm, mà nó khiến Đức Chúa Giê-su vác đi thì Người yếu nhọc hết sức vác đi lâu ngã xuống đất mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy giục đi cho chóng. Sau nữa, nó sợ Người chết dọc đường chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đàng vác đỡ. Khi ấy, cả và thiên hạ theo mà xem. Song le, những người mến Đức Chúa Giê-su thì thương khóc lóc mà Người trở mặt lại rằng: “Ở con thành Giê – ru – sa – lem, chó khóc thương ta làm chi, một khóc thương bay cùng con chái bay ngày sau phải khốn mà chớ”. Đang khi Người còn vác Thánh Giá đi thì có một bà tên là Ve – ro – ni – ca, thấy mặt mũi Đức Chúa Giê-su những máu chảy ra, thì bà ấu trao khăn cho Người lọt mặt đi hết hình tượng Người in vào trong khăn ấy, rầy hãy còn ở thành Rô- ma.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su vac Thánh Giá nặng vì tội chúng tôi. Xin cho chúng tôi được lòng ghét tội kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giê-su làm vậy, Amen.

THỨ MƯỜI

Thứ Mười thì ngắm: Khi quan dữ đem Đức Chúa Giê-su lên núi tên là Ca – la – va – ri – ô, là nơi những sọ kẻ phải giết vì có tội lỗi mà quân ấy khiến Đức Chúa Giê-su uống rược với của đắng, đoạn nó lột áo ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Bấy giờ, nó bắt Đức Chúa Giê-su nằm ngửa trên Thánh Giá, liền lấy búa đóng đanh tay tả. Tay hữu thì nó buộc kéo hết sức, liền giãn xương ngực ra cho nên Đức Chúa Giê-su đau lắm. Đoạn nó lại kéo hai chân xuống cho đến lỗ nó làm đã sẵn mà đóng đanh vào. Bấy gioè, các quan lấy một ván viết chữ vào rằng: “Giê-su Na – ra – rét và Vua Giu-dêu”. Đoạn đóng vàn ấy vào Thánh Giá. Ý quan viết chữ ấy cho xấu hổ, song le ý Đức Chứa Trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giê-su dù mà chịu hèn hạ làm vậy thì cũng là Vua thật Giu-dêu cùng khắp mọi nước. Đoạn nó đào lỗ dựng Thánh Giá lên, khi ấy dấu hai tay Đức Chúa Giê-su bởi xác nặng thì xếch ra, máu chảy xuống đất dòng dòng. Bấy giờ bốn người các quan lấy áo ngoài Đức Chúa Giê-su cắt chia ra là bốn phần, còn áo trong thì để vậy mà bắt thăm ai được thì lấy hết. Đoạn, những Sãi cùng các quan cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ mà Đức Chúa Giê-su nguyện rằng: “Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó vì lầm chẳng biết”.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su chịu đóng đanh vì cả và loài người ta. Xin dâng mình chúng tôi cho Đức Chúa Giê-su vì đã lấy hết máu mình ra mà chuộc tội cho thiên hạ, Amen.

THỨ MƯỜI MỘT

Thứ Mười Một thì ngắm: Khi quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giê-su, cùng đóng đanh hai người trộm cướp hai bên. Mà đứa bên tả mắng Đức Chúa Giê-su rằng: “Phải con Đức Chúa Trời sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa”. Bấy giờ, người bên hữu mắng nó rằng: “Ta là kẻ có tội đáng sa hoả ngục chịu đóng đanh thì thật phải. Nào Người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mày trách người làm chi”. Đoạn xin cùng Đức Chúa Giê-su rằng “Lạy Chúa tôi, khi nào lên nước trên trời nhó đến tôi cùng”. Bấy giờ, Đức Chúa Giê-su trở mặt lại cùng người ấy mà phán rằng: “Thật hôm nay ta cho mà ở nơi vui vẻ cùng ta”. Sau nữa, Rất thánh Đức Mẹ mắng tiếng đã mang con đi giết, thì Người đi theo dọc đàng thấy mãu con rơi. Mà đến nơi Đức Chúa Giê-su chịu nạn. Khi các quan đóng đanh Người thì cũng như đóng đanh trong lòng Đức Mẹ với, vì người yêu con trên hết mọi sự. Vậy, Đức Chúa Giê-su thấy Đức Mẹ đứng gần ông thánh Gio – an thì tương mà phán rằng: “Ở bà kia, ấy Gio – an là con bà”. Lại phán cùng ông thánh Gio – an rằng: “bà ấy là Mẹ mày”. Đức Mẹ nghe làm vậy thì lo buồn lắm vì đã biết thật một ít nữa Con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa. Khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt. Mặt trời xem chẳng đáng. Chúa sinh nên muôn vật chịu nạn cùng chịu xấu hổ dường ấy.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su cùng Đức Mẹ. Xin cho chúng tôi được làm con rất thánh Đức Bà như ông thánh Gio – an thuở xưa, Amen.

THỨ MƯỜI HAI

Thứ Mười Hai thì ngắm: Khi Đức Chúa Giê-su một giờ rưỡi ở trên Thánh Giá, mà ở lẳng cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha thầm thĩ. Đoạn Đức Chúa Giê-su than thở cả tiếng rằng: “Đức Chúa Cha để Con chịu một mình làm sao”. Ý Người nói làm vậy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giê-su chịu thương khó hết lòng hết sức vì chúng tôi. Đoạn Đức Chúa Giê-su mất máu thì kêu rằng: “Khát nước”. Quân dữ liền lấy dấm đưa lên cho uống. Bấy giờ, Người phán rằng: “Đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội thiên hạ”.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su. Xin cho chúng tôi đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên, chớ bắt chước quân Giu-dêu lấy của chua cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giê-su nữa, Amen.

THỨ MƯỜI BA

Thứ Mười Ba thì ngắm: Khi Đức Chúa Giê-su đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào, mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng: “Con p hó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”. Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng như giã Đức Mẹ vậy mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác liền sinh thì. Bấy giờ, cả vào thiên hạ liền động, núi non là đã vỡ ra, màn trong nhà thờ xé ra làm hai, mồ kẻ chết bỗng chốc liền mở ra mà trời đất thì uu ám như thương Đức Chúa Giê-su đã chịu chết vì tội thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng đội ơn Cha cả đã chịu chết vì con dữ là chúng tôi. Xin dốc lòng chừa mọi tội làm cho Đức Chúa Giê-su chịu chết làm vậy, Amen.

THỨ MƯỜI BỐN

Thứ Mười Bốn thì ngắm: Khi linh hồn Đức Chúa Giê-su ra khỏi xác, xuống ngục Tổ tông cứu những linh hông các thánh xua ở đấy đợi trông Đức Chúa Giê-su xuống thế chuộc tội cho thiên hạ. Bấy giờ, quan tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép lạ làm vậy, thì xung ra rằng: “Người này là Con Đức Chúa Trời thật”. Liền đánh ngực ăn năn vì đã phạm tội cực trọng ấy.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng Xin Đức Chúa Giê-su thương chúng tôi còn ở dưới thế. Trông ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành như các thành ở ngọc Tổ tông xưa, Amen.

THỨ MƯỜI LĂM

Thứ Mười Lăm thì ngắm: Khi xác Đức Chúa Giê-su còn trên Thánh Giá thì có một người các quan lấy đòng mà đân cạnh nương long Đức Chúa Giê-su phải Trái tim. Bấy giờ, máu cùng nước chảy ra. Song le, khi ấy xác Đức Chúa Giê-su chẳng có đâu vì đã sinh thì. Nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm như đâm trong lòng vậy, vì nó chẳng thương khi còn sống cũng chẳng thương khi đã sinh thì. Đoạn hai người là đầy tớ Đức Chúa Giê-su, một là Giu – se, hai là Ni – cô – si – mô, cất xác xuống mà phó ở tay Đức Mẹ khóc lóc thương Con chẳng có khi đừng. Đoạn, tắm xác Đức Chúa Giê-su mà táng trong hang đá, cũng như cất xác Đức Mẹ với. Vì Người thảm thiết thương Con lắm khi cất xác Con thì như cắt ruột Mẹ ra vậy.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên một Kinh Lạy cha, mười Kinh Kính mừng thương Đức Chúa Giê-su để cho người ta cất xác xuống đất. Xin cho chúng tôi nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu vì tội thiên hạ mà tích trong lòng chúng tôi cho đến chọn đời, Amen.

Bài trướcĐại lễ mừng Chúa phục sinh 2021
Bài tiếp theoThứ Sáu tuần thánh tưởng niệm cuộc thương khó Đức Chúa Giêsu